66K           82K               80K               93K bb93K b
   
  105K          66K              82KVbb93K
   
  91K                 91K                          82K
   
   82K               66K           80K               93K b82K  
   
 © Guo Xiaolu